top of page

GDPR-wetgeving 

Vanaf 25 mei 2018 legt Europa een nieuwe privacywetgeving op aan grote bedrijven, maar ook aan kleinere verenigingen zoals KVC Delta Londerzeel.
GDPR (Global Data Protection Regulation) of ook AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.


Als voetbalclub respecteren wij uiteraard de GDPR-regelgeving.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In onderstaande privacyverklaring geven we jullie informatie over hoe wij juist zullen omgaan met persoonsgegevens. 

KVC Delta Londerzeel neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.

Dit houdt in dat:

 • uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en persoonsgegevens die beschreven zijn in deze Privacy verklaring 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien deze noodzakelijk is

 • passende maatregelen genomen hebben zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden beschreven in deze Privacy verklaring

 • op de hoogte zijn van jullie rechten betreffende de persoonsgegevens, jullie hierop willen wijzen en deze zullen respecteren

 Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring geldt voor al onze huidige, toekomstige en vroegere leden in eerste instantie. 
Deze verklaring geldt ook voor alle deelnemers aan activiteiten, personen die interesse tonen voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers. 


Ten behoeve van welke doeleinden verwerkt KVC Delta Londerzeel uw gegevens? 

 • het voeren van een ledenadministratie in Pro Soccer Data 

 • het versturen van informatie over onze activiteiten

 • het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

 • clubadministratie in Pro Soccer Data

 • sportieve administratie in het kader van stages, samenwerkingsverbanden, ...

 • het deelnemen aan competities en toernooien

 • sportieve administratie van spelers

 • organisatie van niet- sportgerelateerde evenementen

 • ter promotie, PR en communicatie waaronder:

  • het publiceren van sfeerfoto's op sociale media en website

  • het publiceren van sfeerfilmpjes op sociale media en website

  • het beheren van de clubwebsite

  • het bekomen van subsidiëring door de overheid


Welke gegevens kunnen we verwerken?

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij op vraag van de Belgische Voetbal Federatie de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, pasfoto

 • contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres, adres

 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer

 • rijksregisternummer

 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • financiële bijzonderheden: betalingen, rekeningnummer, ...

 • opleiding en vorming

 • sportieve gegevens zoals de categorie waarin je speelt, de uitslagen van wedstrijden, aanwezigheden op training, ...

 • beeldmateriaal zoals foto's, video's, opnames, ...

 • medische en gezondheidsgegevens specifiek van toepassing op het vervullen van onze hiervoor omschreven doeleinden (bv. noodzakelijke medische attest om een speler een leeftijdscategorie lager te kunnen laten meespelen 

We gebruiken de verzamelde gegevens om op te slaan in Pro Soccer Data om op die manier een mooie evolutie te kunnen weergeven. We gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben. 

Delen van gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • verbonden organisaties die deel uitmaken van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, samenwerkende clubs,...)

 • subsidiërende overheden

 • partners waarmee we in samenwerking evenementen organiseren

 • de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen

 • de medische en paramedische hulp/beroepen die een speler in geval van ongeval tijdens een training of wedstrijd de gegevens van de gekwetste speler nodig zou kunnen hebben

Met deze partijen worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden. 
Wij geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 
De verstrekte gegevens zullen enkel doorgegeven worden indien dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 

Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk de toestemming toe verleent. Deze toestemming kan je ten allen tijde opnieuw intrekken. 

Op welke manier beveiligen we jullie persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden bewaard op het platform van Pro Soccer Data. 

Pro Soccer Data heeft een roadmap gecreëerd waarin ze verschillende implementaties van technische en operationele aanpassingen doorvoerden:  

 • De ontwikkeling van nieuwe features om aan de vereisten van vrij verkeer van data van de GDPR wetgeving te voldoen. 

 • Update de Data Processing Agreement (DPA) dat de Privacy termen van PSD beschrijft tussen PSD en zijn klanten om zo te voldoen aan de GDPR vereisten. Op vraag is dit document beschikbaar voor klanten om te ondertekenen.

 • Coördinatie met al onze verkopers om zeker te zijn dat de GDPR vereisten verticaal geïntegreerd zijn. 

 • De implementatie van veiligheid-maatregelen (regelmatige audits, 2-factor authentication op bepaalde databanken, strengere interne ICT policy, gebruik maken van elektronische kluis.

De personen die namens KVC Delta Londerzeel toegang hebben tot dit platform en aldus de persoonsgegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid. De administrator beheert alle gegevens en zorgt ervoor dat ze enkel zichtbaar zijn voor degene die er bevoegd voor zijn. We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Wat zijn uw rechten? 

U hebt ten allen tijde het recht op:

 • inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben

 • het verbeteren en aanvullen van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zouden zijn

 • het wissen van de bewaarde persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer noodzakelijk zijn

 • beperking van gegevensverwerking

 • informatie. U kan steeds informatie vragen over welke gegevens er van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft

 • bezwaar aantekenen tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden

Ondersteuning van Voetbal Vlaanderen

Ter ondersteuning van alle voetbalclubs, heeft Voetbal Vlaanderen in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond een brochure gemaakt die de basisprincipes van de GDPR behandelt in 10 vragen en antwoorden vanuit het perspectief van de voetbalclubs. 

Deze brochure probeert bondige antwoorden te bieden op de meest pertinente vragen en heeft als doel de clubs op weg te zetten naar een doordacht en afdoende beschermd gegevensbeheer.

Je kan de brochure openen door op deze link te klikken: GDPR Voetbal Vlaanderen

Vragen of onduidelijkheden?

Als KVC Delta Londerzeel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doorlezen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KVC Delta Londerzeel
Meerstraat 268
1840 Londerzeel
Email: deltalonderzeel@skynet.be

Klachten? 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u steeds met ons contact opnemen. 
U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-commissie: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32/2/274.48.00

Email: commission@privacycommission.be

GDPR: Tekst
GDPR: Perskit

'T Krantje

Uw plaatselijke dagbladhandel en gokkantoor aan het station te Londerzeel. Het team van Erik staat bekend om zijn klantvriendelijke aanpak!

download (2).jfif
bottom of page